Årsmøte i fotballgruppa


Arrangementdetaljer

 • Date:

Årets årsmøte i fotballgruppa avholdes onsdag 24.april 19-20. Møtet avholdes på Teams.

AGENDA: 

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Godkjenning av sakslisten 
 3. Valg av ordstyrer og referent 
 4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap 2023
 7. Budsjett 2024
 8. Behandling av innkomne forslag
 9. Fastsettelse av treningsavgift for 2023
 10. Valg 

Teamslenke:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjMzNmM3NDQtYTgxMC00MzYxLThhNDYtMDc1OGFjYTliZThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220117e6b5-4960-401d-bac0-fa250ad30787%22%2c%22Oid%22%3a%22301e9dac-a1f1-4029-8422-67d2e88c73e1%22%7d